Jezus Jest Tu
 

Modlitwy o misje i misjonarzy

Modlitwa w intencji misjiBoże, Ty chcesz, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy, prosimy Cię, poślij robotników na swoje żniwo i daj im z całą ufnością głosić Twoje Słowo, aby szerzyło się światło Twojej Ewangelii i aby wszystkie narody poznały Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. AmenModlitwa za misjonarzy
Maryjo Niepokalana, Panno Wierna, ty przez wiarę i miłość stałaś się najbliższą współpracownicą Chrystusa w dziele zbawienia świata. Otocz macierzyńską opieką wszystkich misjonarzy, głoszących Dobrą Nowinę o Jezusie w krajach misyjnych i wśród ludzi oderwanych od swych chrześcijańskich korzeni. Niech żadnemu z nich nie zabraknie wiary i miłości, nawet wtedy, gdy głoszona przez nich Ewangelia jest z trudem przyjmowana. Amen.W intencji misji i współpracy misyjnej
Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata, wejrzyj łaskawie na wszystkich ludzi, którzy wciąż czekają, by przybliżyło się do nich Królestwo Boże. Zlituj się, o Panie, nad mieszkańcami krajów misyjnych, nad tymi, którzy Cię jeszcze nie znają, nie wierzą w Ciebie i nie korzystają z owoców Twego Odkupienia.Boski Założycielu Kościoła, prosimy Cię, pomnażaj liczbę misjonarzy i misjonarek, a wszystkich wierzących w Ciebie skłoń do ofiarnej współpracy z nimi. Niech żarliwość apostolska i zapał misyjny ożywia każdego z chrześcijan. Amen.Modlitwa Bł. Jana XXIII papieża za wszystkich misjonarzy
Panie Jezu Chryste, spójrz prosimy na Swoich misjonarzy: kapłanów i braci, siostry i świeckich, którzy wszystko opuścili, aby dawać świadectwo Twemu Słowu i Twej Miłości. Prowadź ich. Podnoś ich na duchu. Słowem i przykładem oświecaj w przeciwnościach i niebezpieczeństwach. W uciskach Krzyż niech ich uczy ducha ofiary, w słabościach daje moc i pociechę, a we wszystkich trudnościach życia apostolskiego światło i wytrwanie. Amen.O powołania i odpowiedzialność misyjną
Panie, obudź w każdym, kto należy do Twojego Kościoła, silny zapał misjonarski, by głosić Chrystusa tym, którzy Go jeszcze nie poznali i tym, którzy przestali wierzyć. Spraw, by było wiele powołań i podtrzymuj Twą łaską misjonarzy w dziele ewangelizacji. Pozwól, by każdy z nas poczuł się odpowiedzialny za misje, a przede wszystkim, by zrozumiał, że naszym pierwszym obowiązkiem w szerzeniu wiary jest prawdziwie chrześcijańskie życie. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.