Prawdy wiary

Główne tematy:

Dowody na istnienie Boga,

rozumowe poznanie Go

Bóg zapraszający

nas

do przyjaźni

Bóg

objawia się nam

Postawy wobec Boga objawiającego się:

wiara

niewiara

ateizm

Religie

niechrześcijańskie

a

chrześcijaństwo

Bóg jedyny:

Imię Boga

Natura Boża

Przymioty Boga

Opatrzność Boża

Trójca

Przenajświętsza

Posłannictwa

Osób Boskich

 

Stworzenie człowieka przez Boga,

współdziałanie z Bogiem

Teoria ewolucji

Natura człowieka:

ciało,

nieśmiertelna dusza,

stworzenie duszy dziecka,

obraz i podobieństwo Boże,

rozumność i wolność,

istota posiadająca sumienie

Adam i Ewa

w raju

Łaski otrzymane przez pierwszych rodziców

Grzech

pierworodny i jego następstwa

Zło i cierpienie

na świecie

Jezus Chrystus

prawdziwy Bóg

i człowiek

nasz Odkupiciel:

działalność,

śmierć,

zmartwychwstanie,

wniebowstąpienie

Maryja

Kościół

Działanie Ducha Świętego w Kościele i w człowieku

dary Ducha Świętego,

charyzmaty

Łaska Boża:

przemiana człowieka przez łaskę,

nowe narodzenie,

Boże życie w człowieku,

usprawiedliwienie,

dziecięctwo Boże,

zamieszkanie Boga w człowieku,

przyjaźń z Bogiem

Sakramenty

znakami zbawczego

 działania Boga

Sakrament chrztu

Sakrament bierzmowania

Eucharystia:

realna obecność Chrystusa,

uobecnienie ofiary krzyżowej,

komunia św. i jej skutki

Sakrament pojednania,

przebaczenie grzechów,

nawrócenie się,

odpusty

Sakrament pojednania:

rachunek sumienia,

żal za grzechy,

postanowienie poprawy,

szczera spowiedź,

zadośćuczynienie

Sakrament

 namaszczenia chorych

Kapłaństwo

celibat

Sakrament małżeństwa

Śmierć człowieka

Sąd szczegółowy

i

sąd ostateczny

Czyściec

Niebo

Piekło

a

miłosierdzie Boże

Paruzja

Ostateczne przyjście Chrystusa

Powszechne zmartwychwstanie ciał

Oczekuję

życia w przyszłym świecie

Sumienie i prawo moralne

Miłość największym przykazaniem

Grzech:

grzech lekki,

grzech ciężki,

grzechy główne,

grzech przeciw Duchowi Świętemu,

pokusa

Dziesięć

przykazań Bożych

Modlitwa

Kontakt z drugim człowiekiem:

sposób rozmawiania,

rozwiązywanie konfliktów

Rozważania różne

Błędne nauki:

New Age

Credo

 


prawdy wiary ujęte w formie "Credo"Uaktywnione wyrazy lub fragmenty zdań "Credo" odsyłają do artykułów, które omawiają daną prawdę wiary

Wierzę (Objawienie Boże, niewiara i ateizm, religie niechrześcijańskie)

w jednego Boga, (istnienie Boga Miłości, bliskość Boga, miłosierdzie Boże)

Ojca wszechmogącego, (Trójca Przenajświętsza)

Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. (człowiek, raj, grzech pierworodny, cierpienie w świecie)

I w jednego Pana Jezusa Chrystusa,

Syna Bożego Jednorodzonego,

który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.

Bóg z Boga,

Światłość ze Światłości,

Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego,

Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu,

a przez Niego wszystko się stało.

On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.

I za sprawą Ducha Świętego

przyjął ciało z Maryi Dziewicy

i stał się człowiekiem.

Ukrzyżowany również za nas

pod Poncjuszem Piłatem

został umęczony i pogrzebany. (Zstąpienie do piekieł)

I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo.

I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca.

I powtórnie przyjdzie w chwale

sądzić żywych i umarłych,

a królestwu Jego nie będzie końca.

Wierzę w Ducha Świętego,

Pana i Ożywiciela,

który od Ojca i Syna pochodzi.

Który z Ojcem i Synem

wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę;

który mówił przez Proroków.

Wierzę w jeden, święty,

powszechny i apostolski Kościół.

Wyznaję jeden chrzest

na odpuszczenie grzechów. (Łaska, sakramenty, bierzmowanie, Eucharystia, sakrament pojednania, przygotowanie się do spowiedzi, sakrament chorych, kapłaństwo, małżeństwo)

I oczekuję wskrzeszenia umarłych. (Śmierć, nieśmiertelność duszy, sąd szczegółowy i ostateczny, czyściec, niebo, piekło, miłosierdzie Boże)

I życia wiecznego w przyszłym świecie.

Amen.