DROGA KRZYŻOWA - Ofiara Eucharystyczna
 

 

Dróżki w Kalwarii Zebrzydowskiej

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś na pamiątkę swej męki. Chrystus zostawił swemu Kościołowi znak, który ma wszystkim przypominać o Jego miłości posuniętej aż do śmierci na Krzyżu i o Jego Zmartwychwstaniu. Ten znak widzimy często - to kawałek chleba złożony na patenie i trochę wina w kielichu.

Nie zawsze jednak nasza wiara jest dość silna, aby dostrzec, jak wielkie skarby ukrył Zbawiciel w tych znakach. Dziś, w trakcie Drogi Krzyżowej, idąc za Chrystusem na Kalwarię, będziemy Go prosić, aby pozwolił nam w świętych znakach dostrzec i przyjąć obecność Jego Męki i Zmartwychwstania.


Stacja I
Pan Jezus na śmierć skazany

Kłaniamy Ci się panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie...
Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył

Z Ewangelii według świętego Jana (18,35-38).
"Coś uczynił? Odpowiedział Jezus... Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu..."
Jako znak ministranci wnoszą zapalone świece i kładą je na ołtarzu. Każdego dnia powinniśmy skazywać swoje grzechy i słabości na śmierć, aby oczyszczać się w ogniu miłości Bożej i stawać się światłem dla naszych bliźnich.


Stacja II
Pan Jezus bierze Krzyż na swe ramiona

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie...
Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył

Z Ewangelii według świętego Mateusza (16,14;10,38).
"Jezus rzekł do uczniów swoich: Jeżeli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien."
Ministrant wnosi krzyż i stawia ten krzyż obok ołtarza.
Krzyż jest symbolem wszystkich naszych życiowych krzyży. Tym krzyżem może być Twoja choroba lub cierpienie bliskich Ci osób, śmierć ukochanych, beznadzieja w trudnościach... Teraz jest czas, abyś Ty, bracie i siostro, złożył swój krzyż u stóp ołtarza. (kilku ministrantów wnosi małe krzyże i stawia pod ołtarzem)


Stacja III
Jezus po raz pierwszy upada pod Krzyżem

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie...
Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył

Z Ewangelii według świętego Mateusza (26,14-16).
"Wtedy jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: Co chcecie mi dać, a ja Go wydam? A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, aby Go wydać."
A ja? Za jaką cenę zdradzam Jezusa, który jest obecny podczas niedzielnej Eucharystii...


Stacja IV
Jezus spotyka swoja Matkę

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie...
Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył

Z Ewangelii według świętego Jana (4,13-15).
"W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku żuciu wiecznemu . Rzekła do Niego kobieta: Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać ."

Ministranci wnoszą ampułki.
Woda i wino po przeistoczeniu stają się Krwią Chrystusa, chleb staje się Jego Ciałem. Eucharystia jest źródłem wytryskującym ku życiu wiecznemu.


Stacja V
Szymon z Syreny pomaga Jezusowi w dźwiganiu Krzyża

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie...
Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył

Z Ewangelii według świętego Marka (15,21-22).
"I przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który idąc z pola, tamtędy przechodził, żeby niósł Jego krzyż.
Z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów (6,2)

"Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnijcie prawo Chrystusowe."
Ministranci przynoszą 2 koszyki, do których jest zbierana taca podczas niedzielnej Mszy świętej.

Mój udział we wspólnocie Kościoła wyraża się również poprzez ofiarę składaną na tacę. Nie bez znaczenia jest moje zaangażowanie w dobro materialne Kościoła.


Stacja VI
Święta Weronika ociera twarz Jezusowi

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie...
Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył

Z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan (1,15-16)
"On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone." Imię Weronika tłumaczymy jako "vere - ikone", tzn. - "prawdziwe oblicze."
Ministranci wnoszą kielich i patenę z chlebem.

Kapłan w kielichu może dostrzec swoje oblicze, a dzięki sprawowanej Ofierze w każdym z nas oblicze dziecka Bożego na nowo się odnawia.


Stacja VII
Jezus po raz drugi upada pod ciężarem Krzyża

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie...
Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył

Z Ewangelii według świętego Jana (8, 3-11).
"Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz? Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mięli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem . I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie! Rzekł do niej Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. "

Ministrant przynosi naczynie służące do obmywania dłoni kapłana.
Celebrans przed konsekracją chleba i wina umywa dłonie, wypowiadając słowa: "Obmyj mnie Panie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego". W tym geście, kapłan w imieniu nas wszystkich prosi dla nas Boga o godne uczestnictwo w ofierze Jezusa Chrystusa.


Stacja VIII
Jezus pociesza płaczące niewiasty

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie...
Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył

Z Ewangelii według świętego Łukasza (23,27-28).
"A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! "

Jezus Najwyższy Kapłan przemienia łzy niewiast na modlitwę przebłagalną za grzechy przeciw wierności w kapłaństwie.


Stacja IX
Jezus po raz trzeci upada pod ciężarem Krzyża

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie...
Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył

Z Ewangelii według świetego Marka (14,66-72).
"Kiedy Piotr był na dole, na dziedzińcu, przyszła jedna ze służących najwyższego kapłana. Zobaczywszy Piotra grzejącego się przy ogniu, przypatrzyła mu się i rzekła: I ty byłeś z tym Nazarejczykiem Jezusem. Lecz on zaprzeczył, mówiąc: I wyszedł na zewnątrz do przedsionka, a kogut zapiał. Służąca, ujrzawszy go, znowu zaczęła mówić do tych, którzy tam stali: A on ponownie zaprzeczył. Po chwili ci, którzy tam stali, mówili znowu do Piotra: Na pewno jesteś jednym z nich, jesteś także Galilejczykiem. Lecz on zaczął się zaklinać i przysięgać: Nie znam tego człowieka, o którym mówicie. I zaraz powtórnie zapiał kogut. Wspomniał Piotr na słowa, które mu powiedział Jezus: Pierwej, nim kogut dwa razy zapieje, trzy razy mnie się wyprzesz. I wybuchnął płaczem."

Ministrant kładzie na ołtarzu patenę, jako znak gotowości przyjęcia Jezusa, który uzdrawia.

Przed przystąpieniem do Komunii św., wypowiadamy słowa: "Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja". W tych słowach wyrażamy pragnienie uzyskania uzdrowienia cielesnego i duchowego.


Stacja X
Jezus z szat odarty

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie...
Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył

Księgi Psalmów (Ps 22, 8. 18-19)
"Szydzą ze Mnie wszyscy, którzy na Mnie patrzą, rozwierają wargi, potrząsają głowami...Oni się wpatrują, sycą mym widokiem; Moje szaty dzielą między siebie i los rzucają o moją suknię"
Ministrant niesie ornat.
Kapłan sprawujący Eucharystię przywdziewa ornat, który przykrywając strój codzienny ukazuje nam że nasze przywiązanie do rzeczy materialnych nie może nam zasłaniać dóbr wiecznych.


Stacja XI
Pan Jezus przybity do krzyża

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie...
Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył

Z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów (2,19-21).
"Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga."
Na usłyszane słowa "Ciało Chrystusa" podczas komunii odpowiadamy: "Amen" co oznacza : "niech się tak stanie". Dołóżmy starań abyśmy godnie przyjmowali Najświętszy Sakrament i abyśmy swoim życiem wypowiedzieli "Amen".


Stacja XII
Pan Jezus umiera na krzyżu

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie...
Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył

Z Ewangelii według świętego Łukasza (23,44-46).
"Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha.
- gasną światła
- trzy uderzenia w gong
- ciszaStacja XIII
Pan Jezus zdjęty z krzyża

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie...
Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył

Z Ewangelii według świętego Marka (15,42-46).
"Pod wieczór już, ponieważ było Przygotowanie, czyli dzień przed szabatem, przyszedł Józef z Arymatei, poważny członek Rady, który również wyczekiwał królestwa Bożego. Śmiało udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Piłat zdziwił się że już skonał. Kazał przywołać setnika i pytał go, czy już dawno umarł. Upewniony przez setnika podarował ciało Józefowi. Ten kupił płótno, zdjął Jezusa z Krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, który wykuty był w skale.
Ministrant kładzie na ołtarzu mszał.
Tajemnica Eucharystii została złożona w ludzkich dłoniach. Zapisane w mszale słowa modlitwy odzwierciedlają bogactwo Kościoła i proces dojrzewania do pełni uczestnictwa w Tajemnicy Golgoty.


Stacja XIV
Pan Jezus złożony w grobie

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie...
Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył

Z Apokalipsy świętego Jana (5, 8 - 10)
"A kiedy wziął księgę, czworo Zwierząt i dwudziestu czterech Starców upadło przed Barankiem każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych. I taką nową pieśń śpiewaj: godzien jesteś wziąć Księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią Twoją ludzi z każdego pokolenia języka, ludu i narodu i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami a będą królować na ziemi"
Ministranci niosą trybularz i kadzidło.
Dym kadzidła symbolizuje modlitwy Kościoła ziemskiego i niebieskiego zanoszone przed Majestat Boży


Zakończenie

Z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian (6,8).
"Jeżeli umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy."