Kim jest Duch Święty?

Ponieważ jest Miłością,
Duch Święty jest Ożywicielem,
Który na początku unosił się ponad wodami,
I przez którego wszystkie stworzenia otrzymały życie.
Ponieważ jest Miłością,
Duch Święty, jest Dawcą Światła.
Pod Jego wpływem i z Jego mocą
W Starym Przymierzu prorocy i ludzie oddani Bogu
Mówili, działali i składali świadectwo Słowu Pana,
Odsłaniając powoli Jego zamysły, łaski i Miłości.
Ponieważ jest Miłością
Duch Święty, jest Odnowicielem,
Mocą Najwyższego, która osłoniła Maryję Pannę
Aby stała się Matką Syna Bożego,
I która przygotowała Ją do bycia mieszkaniem godnym Pana.
Ponieważ jest Miłością,
Duch Święty jest Uświęcicielem,
Przez którego działanie Jezus wzrastał
w łasce i mądrości
I który zstąpił na niego w chwili przyjęcia Chrztu,
Ażeby, Go namaścić i uzbroić mocą
Dla głoszenia Słowa Bożego
I ustanowienia Jego Królestwa przez Krzyż.
Ponieważ jest Miłością
Duch Święty jest Obrońcą,
Który zstąpił na Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy,
I który mówił przez nich,
kiedy składali świadectwo Chrystusowi,
Jego zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu,
Przed władcami i przed narodami.
Ponieważ jest Miłością Ojca do Syna,
Duch Święty jest Miłością ojcowską,
Przez którą zostaliśmy uczynieni synami Bożymi
w Jego Synu jedynym,
Jako żywe świątynie Świętej Trójcy,
Ponieważ jest Miłością Syna do Ojca,
Duch Święty jest Miłością synowską,
Która w nas woła "Abba, Ojcze umiłowany!"
Ponieważ jest Miłością,
Duch Święty jest Orędownikiem,
Który przyczynia się za nami
W błaganiach, których nie można wyrazić słowami.
Ponieważ jest, Miłością,
Duch Święty jest tym, który jednoczy,
Który gromadzi ludzi w jednym Ciele Chrystusa,
Czyniąc z nich braci,
I który buduje w ten sposób Kościół
Rozlewając swe dary, i charyzmaty.
Ponieważ jest Miłością,
Duch Święty jest Duszą,
Która ożywia Kościół,
I przez którą jego członkowie są nauczani,
uświęcani i prowadzeni.
Ponieważ jest Miłością, by powiedzieć wszystko,
Duch Święty jest Darem Ojca i Syna,
W którym Miłość Boga została obficie rozlana
w sercach naszych,
Aby, Imię Jego było na wieki uwielbione.

o. Charles Massabki