TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
  Program modlitewny tygodnia
 

Wy jesteście świadkami tego" - w 2010 roku te właśnie słowa, zaczerpnięte z Ewangelii wg. św. Łukasza będą hasłem Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, organizowanego z inicjatywy Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej i Kościoła Rzymskokatolickiego. Tradycyjnie tydzień wspólnej modlitwy rozpocznie się 17 stycznia, a zakończy się 25 stycznia, w święto Nawrócenia Ap. św. Pawła.

 

 
Polska Rada Ekumeniczna jest społecznością Kościołów w niej zrzeszonych. Działa na rzecz rozwoju dialogu ekumenicznego, tolerancji religijnej oraz zbliżenia i pielęgnowania braterskich stosunków między Kościołami. Swą działalność prowadzi na wielu polach: organizuje ekumeniczne nabożeństwa, konferencje, obozy i wymiany młodzieżowe, podejmuje inicjatywy diakonijne (charytatywne), prowadzi dialog międzywyznaniowy i konsultacje z organami państwa, współpracuje z mediami, realizuje różnorodne projekty. Prace Rady prowadzone są w jej komisjach i oddziałach regionalnych.

Polska Rada Ekumeniczna jest także częścią międzynarodowego ruchu ekumenicznego. Posiada status rady stowarzyszonej ze Światową Radą Kościołów. Ponadto współpracuje z Konferencją Kościołów Europejskich oraz Ekumeniczną Radą Młodzieży w Europie.

Członkiem Polskiej Rady Ekumenicznej mogą być Kościoły posiadające osobowość prawną, nauczające, iż wyznają wiarę w Trójjedynego Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego oraz uznające Jezusa Chrystusa jako Boga-Człowieka i Zbawiciela. Członkiem stowarzyszonym Rady mogą być chrześcijańskie związki, towarzystwa, instytucje i organizacje.

Polska Rada Ekumeniczna zrzesza obecnie siedem Kościołów członkowskich:

5 Kościół Chrześcijan Baptystów w RP

7 Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP

3   Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP

2  Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP

1Kościół Polskokatolicki w RP

6Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP

4  Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny


Członkiem stowarzyszonym Rady jest:

8Towarzystwo Biblijne w Polsce